جمعه 27 اردیبهشت 98
98/02/27
12 رمضان 1440
17-May-19

جمعه 27 اردیبهشت 98

روز ارتباطات و روابط عمومی
بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند، تا دوباره در سال جدید به همان کارها و عادت های کهنه ای که انجام می دادند مشغول شوند. (پائولوکوئلیو)