جمعه 25 مرداد 1398
98/05/25
14 ذی الحجه 1440
16-Aug-19

جمعه 25 مرداد 1398

آن چیزی که از بدست آوردن اهدافتان به آن تبدیل می شوید بسیار مهم تر از آن چیزی است که از آن هدف چه چیزی را بدست می آورید. (نتیجه مهم نیست، مهم این است به چه چیزی تبدیل می شوید) (زیگ زیگلار)