جمعه 25 بهمن 1398
98/11/25
19 جمادی الثانیه 1441
14-Feb-20

جمعه 25 بهمن 1398

داستان غم انگیز زندگی این نیست که در نهایت انسان ها فنا می شوند، این است که آنان در مدت این زندگی از دوست داشتن باز می مانند. (دکتر حسابی)