جمعه 24 خرداد 98
98/03/24
10 شوال 1440
14-Jun-19

جمعه 24 خرداد 98

روز اهدای خون
اگر روزی شاه با تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو، از آنکه طبع شاه چون آتش است و حتی دل شیر از آن می هراسد. (بزرگمهر)