پنج شنبه 23 آبان 98
98/08/24
17 ربیع الاول 1441
15-Nov-19

جمعه 24 آبان 98

میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق_روز کتاب و کتابخوانی
پرستش کنندگان خداوند سه گروه هستند: یکی آنان که از ترس، عبادت می کنند و این عبادت بردگان است؛ دیگر آنان که به طمعِ پاداش، عبادت می کنند و این عبادت مزدوران است؛ گروه سوم آنان که به خاطر عشق و محبت، عبادت می کنند و این عبادت آزادگان است. (رسول اکرم ص)