جمعه 23 فروردین 98
98/01/23
6 شعبان 1440
12-Apr-19

جمعه 23 فروردین 98

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم، پس بهتر نیست بگذاریم خودشان راه صحیح زندگی شان را آن طور که شایسته آنان است انتخاب کنند؟ (اسکات پک)