جمعه 23 شهریور 97

جمعه 23 شهریور 97

پیش فرض های نا درست ریشه شکست ها هستند. شهامت محک زدن پیش فرض های خود را داشته باشید. پذیرش این که احتمال دارد پیش فرض تان اشتباه باشد، راه را برای یافتن پیش فرض های جدید و دگرگونی های لازم باز می کند. چیزهایی که در غیر این صورت به دست نخواهید آورد. *برایان تریسی*