جمعه 23 آذر 97

جمعه 23 آذر 97

هیچ زمان نمی توانی قلبت را خاموش کنی، حتی اگر وانمود کنی که به حرفهایش گوش نمی دهی، او آنجا در سینه ی تو خواهد بود و مدام آنچه را که درباره ی زندگی و دنیا می اندیشد تکرار خواهد کرد. *پائولو کوئیلو*