جمعه 21 تیر 98
98/04/21
9 ذی القعده 1440
12-Jul-19

جمعه 21 تیر 98

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشید، دیگر به اثبات اعمال خود نیازی ندارید و اگر در زندگی حادثه ای پیش آید، می دانید که مصلحت اوست و ماهیت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند. (مهاتما گاندی)