جمعه 20 اردیبهشت 98
98/02/20
5 رمضان 1440
10-May-19

جمعه 20 اردیبهشت 98

آنکه زیبایی خرد را ندید، گرفتار زیبایی صورت آدمیان شد و بدین گونه، به سادگی از هر چه داشت، تهی گشت. (حکیم ارد بزرگ)