جمعه 2 شهریور 97

جمعه 2 شهریور 97

آغاز هفته دولت
جهان گیری کار عظیمی است اما جهان داری کاری بس عظیم تر است. به دست آوردن امپراطوری در اثر جسارت و جنگ آوری است. اما حفظ آن بدون حزم، درایت و مراقبت پیوسته، محال است. *کوروش کبیر*