جمعه 19 مهر 98
98/07/19
12 صفر 1441
11-Oct-19

جمعه 19 مهر 98

روز دختر
دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید. (کوروش کبیر)