جمعه 18 بهمن 1398
98/11/18
12 جمادی الثانیه 1441
7-Feb-20

جمعه 18 بهمن 1398

اشخاص بزرگ و با همت به کوه می مانند هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود. و مردم پست و دون همانند سراب می مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. (گوته)