جمعه 16 فروردین 98
98/01/16
29 رجب 1440
5-Apr-19

جمعه 16 فروردین 98

لحظه های زندگی مان را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه آن لحظه هایی که در حال گذر از آن ها بوده ایم همان خوشبختی ما بوده اند. (دکتر علی شریعتی)