جمعه 16 آذر 97

جمعه 16 آذر 97

روز دانشجو
همه چیز در زمان خودش اتفاق می افتد. باغبان حتی اگر درختان خود را غرق در آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند.