جمعه 15 شهریور 1398
98/06/15
6 محرم 1441
6-Sep-19

جمعه 15 شهریور 1398

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند. (مونتسکیو)