جمعه 15 آذر 98
98/09/15
9 ربیع الثانی 1441
6-Dec-19

جمعه 15 آذر 98

روز حسابدار
لغزش انسان ها تدریجی است. بدی ها در وجود ما، پای حاضر و آماده و نامرئی دارند. حتی کسانی که از ما با ظاهر پاک و آراسته، چنین ویژگی هایی دارند. (ویکتور هوگو)