جمعه 14 دی 97

جمعه 14 دی 97

هرچه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایض شما سرچشمه می گیرد. این کار ممکن است به صورت خودآگاه یا نا خودآگاه انجام شود. پس رمز موفقیت دو چیز است: تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها، مشخص کردن انگیزه ها. *برایان تریسی*