جمعه 12 بهمن 97

جمعه 12 بهمن 97

بازگشت امام خمینی (ره) به ایران
درزندگی مراقب افکار، اهداف، خواسته ها و تلاشتان باشید. همه تلاشتان را کنید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه روزی ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته ‌باشید. *جرج برنارد شاو*