جمعه 11 مرداد 1398
98/05/11
30 ذی القعده 1440
2-Aug-19

جمعه 11 مرداد 1398

جزئیات هر امری را دست کم نگیرید. به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. (چاردینی)