جمعه 11 بهمن 1398
98/11/11
5 جمادی الثانیه 1441
31-Jan-20

جمعه 11 بهمن 1398

من واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم این است که سعی کنید همیشه همه را از خود راضی نگه دارید. (بیل کازبی)