جمعه 1 شهریور 1398
98/06/01
21 ذی الحجه 1440
23-Aug-19

جمعه 1 شهریور 1398

روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
رئیس شهر همچون راس جسد سر در تن است که باید مجموع صفات عدل و سنت باشد و به هر فرد از هر طبقه باشد واجب است که به عادت پسندیده و اخلاق فاضله ای که رئیس سنت وضع کرده عمل کند. عامه مردم باید در تطبیق رفتار خود با شریعت بکوشند و از این روست که زندگی مدنی انسانی مسیری می شود برای رسیدن به سعادت اخروی. (ابوعلی سینا)